e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

„Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”. Aspekty prawne – nr 2/2018 /e-book/

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISSN 2450-8810
978-83-64447-65-5 /druk/
978-83-64447-66-2 /e-book/

Kliknij i pobierz plik – Bezpieczeństwo nr 2_17.08.2018 e-book fin
Książka dostępna jest również w wersji drukowanej /Zakładka – e-księgarnia/

Meet The Author

Recenzja
prof. dr hab. Henryk Lisiak

Redaktor naukowy – prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski

Fragment wstępu:

Niniejsza monografia dobrze oddaje tę zróżnicowaną problematykę badawczą w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa. Autorami poszczególnych artykułów są przedstawiciele różnych polskich ośrodków naukowych. Podejmują oni i analizują przede wszystkim prawne aspekty bezpieczeństwa, ale pośród składających się na całość tekstów nie brakuje takich, w których znajdujemy znaczące aspekty politologiczne i socjologiczne w odniesieniu do szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa. Wszystko to dobrze odzwierciedla podkreślony wyżej interdyscyplinarny charakter prezentowanej problematyki badawczej.

Spis treści

Wstęp ……………………………….…………..…………..………………………..7
Boubacar Sidi Diallo
The principle of non-use of force and its limits in international law
Zasada zakazu użycia siły i jej ograniczenia w prawie międzynarodowym
………………………………………………………………………………………9
Tadeusz Gadkowski
Zakaz użycia siły zbrojnej – dylematy współczesnego prawa i praktyki międzynarodowej
The prohibition on the use of armed force – dilemmas in contemporary international law and practice …………………………………………………..21
Natalia Cwicinskaja
Unia Europejska a tzw. „zamrożone” konflikty na terenie b. ZSRR The European Union and so-called “frozen” conflicts in the terrain b. USSR ………………………………………………………………………………37
Patryk Kaleta
Łamanie prawa wojennego przez siły amerykańskie podczas konfliktów zbrojnych
Breaking the law of war by American forces during military conflicts ……..51
Sylwia Jezierna
Immunitet jurysdykcyjny w kontekście bezpiecznego wykonywania funkcji dyplomatycznych
Juridical immunity in the context of the safe performance of diplomatic functions …………………………………………………………………………..67
Marta Naskręt
Warunki przyjęcia cudzoziemca na terytorium państwa w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej
Conditions for foreigner admission to state territory in the context of internal security on the example of the Republic of Poland …………………83
Mateusz Piątkowski
Chińskie roszczenia terytorialne na morzu Południowochińskim w świetle prawa międzynarodowego Chinese territorial claims in South China Sea in the light of international law ……………………………………………………………………97
Agnieszka Podłucka
Bezpieczeństwo prawne osób starszych
Legal security of the elderly people …………………………………………….111
Kasandra Rulak
Europejski nakaz aresztowania jako instrument polityki
bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiego
The European Arrest Warrant as an instrument of national and european
security policy ……………………………………………………………………125
Alina Sobiło
Prawnomiędzynarodowe aspekty unieszkodliwiania i likwidacji min
przeciwpiechotnych
International law aspects of the disposal and decommissioning of
landmines …………………………………………………………………………141
Agnieszka Rzepka, Paulina Hławko
Bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie globalizacji
International safety in the age of globalization …………………………..……155
Sylwia Stryjkowska
Bezpieczeństwo dóbr kultury w konfliktach zbrojnych – wyzwania
XXI wieku
Security of cultural property during armed conflicts – 21st century
challenges …………………………………………………………………………167
Marta Szmidt-Mejza
Rola i miejsce negocjacji w świetle pokojowego regulowania sporów
międzynarodowych
The role and place of negotiations in lightof thepeaceful settlement of
international disputes …………………………………………………………….179
Marta Wesołowska
Ochrona bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na gruncie regulacji
międzynarodowych
Protection of the civil aviation safety under international regulations ………193