Zapowiedzi

Prezentujemy zapowiedzi zbliżających się debiutów naszych publikacji. Już niedługo poniższe pozycje dostępne będą do kupienia w naszej księgarni i u ponad 100 dystrybutorów.

Antropologia i antropomotoryka. Wybór zagadnień

Zagadnienia omawiane w tym opracowaniu dotyczą m.in. najpopularniejszych metod
stosowanych przy ocenie wieku biologicznego dzieci i młodzieży, metod i technik wykorzystywanych
przy pomiarach ciała człowieka (antropometrii) i zagadnień związanych
z ekologią człowieka. Istotną część opracowania poświęcono zagadnieniu postawy ciała
człowieka, w tym roli czynników (morfologicznych, fizjologicznych i środowiskowych) ją
warunkujących, zmianom postawy ciała w filogenezie i ontogenezie, metodom wykorzystywanym
do jej oceny oraz pozycjom ciała człowieka przyjmowanym podczas pracy, wypoczynku
i aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Antropologia. Podstawy teoretyczne

Antropologia jest nauką o budowie i czynnościach organizmu ludzkiego rozpatrywanego
z punktu widzenia ontogenezy i filogenezy różnych zbiorowisk ludzkich,
np. rasowych, i innych klasyfikacji rodzaju ludzkiego. Zagadnienia omawiane w tym
obszernym opracowaniu dotyczą m.in. miejsca antropologii jako nauki i jej podziału,
pochodzenia człowieka (antropogenezy), jego zróżnicowania wewnątrzgatunkowego
(ras ludzkich), typów konstytucjonalnych, dymorfizmu płciowego, lateralizacji, rozwoju
osobniczego człowieka (ontogenezy), znaczenia czynników wpływających na rozwój,
zjawiska akceleracji rozwoju i retardacji procesów inwolucyjnych.

R. Kozłowski: Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka

ISBN

978-83-66353-29-9 Książka w miękkiej oprawie
978-83-66353-30-5 Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Ze Wstępu: Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka to zbiór tekstów, w których wspólnym tematem jest świat osoby ludzkiej, relacje, które rozwija i wartości, dzięki którym kształtuje swoją osobową tożsamość. Żywię głęboką nadzieję, że to wartości wyznaczają stabilne punkty odniesienia dla rozwoju osobowości człowieka na możliwych poziomach i wymiarach ludzkiej egzystencji. Prócz zagadnień ogólnych, proponowane refleksje wchodzą w obszar aksjologii pedagogicznej, edukacji aksjologicznej, czy wychowania ku wartościom. Niemniej jednak ogólniejsze horyzonty namysłu zakreśla filozofia człowieka. Nawiązuję w ten sposób do wcześniejszych publikacji w tym zakresie, a przede wszystkim do książki pt. Dlaczego taki jestem? Studia z filozofii człowieka[1].

[1] R. Kozłowski, Dlaczego taki jestem? Studia z filozofii człowieka, Poznań 2015.

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!