O wydawnictwie

Witamy na stronie Wydawnictwa Naukowego „SILVA RERUM”. Jest ono adresowane do ludzi nauki i wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swe horyzonty i pogłębić wiedzę o otaczającym świecie. Dla tych, którzy zadają sobie i innym pytania, dla tych, których życie jest drogą w poszukiwaniu odpowiedzi. Nawet takich, które niekiedy są niemożliwe do odnalezienia. Ale sama droga w poszukiwaniu owych odpowiedzi stanowi już sens sam w sobie. Nasze Wydawnictwo kieruje swe skupienie w stronę myślicieli, badaczy, naukowców – wszystkich tych, którzy swe przemyślenia, dociekania, analizy naukowe pieczołowicie spisują i pragną opublikować.

Do współpracy zapraszamy mistrzów w świecie nauki – grono profesorskie, ale i młodych naukowców, którym trudniej wypromować się w wielkich, kosztownych i zbiurokratyzowanych, sformalizowanych strukturach wydawniczych. Tu znajdą swoje miejsce!

Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM” działa od sierpnia 2013 r. Zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza prawniczych, społecznych, medioznawczych, pedagogicznych, psychologicznych, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pozamilitarnego (społecznego, kulturowego, ekologicznego…). Od 2016 r. rozszerzyliśmy działalność, włączając do naszej oferty wydawniczej beletrystykę.

Nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie MEiN wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/. Wykaz można pobrać tutaj: 20210722_komunikat_z_dnia_22072021_r. Wykaz aktualny z dnia 22 lipca 2021 r.

Nasi Autorzy są dla nas jedyni, niepowtarzalni i bezcenni. Zapraszamy do publikowania zwłaszcza młodych naukowców, o niepowtarzalnej sile swego talentu, z pasją odkrywcy. Zapraszamy do współpracy Mistrzów – profesorów i przewodników młodego pokolenia. Zachęcamy do kontaktu środowisko naukowe, indywidualnych i zbiorowych Autorów. Jesteśmy otwarci na różnorodne wyzwania i nietypowe doświadczenia.

Naszą misją jest popularyzacja nauki, edukacja, wspieranie ludzi nauki i Autorów książek, zgodnie z najwyższymi standardami.

Sprawna praca naszego Wydawnictwa to efekt zaangażowania wielu gremiów, w skład których wchodzą specjaliści z różnych dziedzin nauki.

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak

Zespół Rady Naukowej:

– prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
– prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski
– prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
– prof. zw. dr hab. Karol Olejnik
– prof. zw. dr hab. Janusz Karwat
– prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski
– prof. dr Fidelis Lankes
– dr Michael Knogler
– dr Marga Jennewein
– dr Bartosz Hordecki
– dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
– dr Iwona Olejnik
– dr Jerzy Kuczyński

Przewodnicząca Rady Programowej – prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
Redaktor Naczelny Kolegium Redakcyjnego – dr Zbigniew Dziemianko

Członkowie Rady Programowej:

 • dr Daria Bieńkowska
 • dr Grzegorz Paluszak
 • dr Juliusz Sawarzyński

Kolegium Redakcyjne

Skład Kolegium Redakcyjnego:
– dr Andrzej Guzowski
– dr Bartosz Kowalczyk
– dr Tomasz Mames
– dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Redaktor Naczelny – dr Zbigniew Dziemianko

Sekretarz redakcji – mgr Ewa Witkowska

Korekta – mgr Katarzyna Kędzierska

Przewodniczący Rady Recenzenckiej – prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Publikacje wydane przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM recenzowali:

Banaszak Bogusław, prof. dr hab.
Bożyk Stanisław, prof. UwB dr hab.
Branicki Wojciech, dr hab. prof. UJ
Cieślak Eugeniusz, dr hab.
Dubicki Tadeusz, prof. dr hab.
Gołdyn Piotr, prof. UAM dr hab.
Gruszewska Sławomira, prof.
Hoc Stanisław, prof. dr hab.
Jakubczak Krzysztof, dr
Jakubczak Marzenna, dr hab.
Jeleniewski Marek, prof.
Kamiński Ireneusz C., prof. INP PAN dr hab.
Karaźniewicz Justyna, dr hab.
Karwat Janusz, prof. zw. dr hab.
Kowalczyk Ryszard, prof.
Kowalczyk Ryszard, prof. zw. dr hab.
Łaski Piotr, prof. US dr hab.
Łukomski Grzegorz, prof.
Łuszczykiewicz Piotr, dr hab. prof. UAM
Marcinkowski Jerzy, prof. dr hab. n. med.
Menkes Jerzy, prof. zw. dr hab.
Menkes Jerzy, prof. zw. dr hab.
Michalak Wojciech, prof. dr hab.
Mizerkiewicz Tomasz, prof. UAM dr hab.
Pietrzykowski Tomasz, dr hab.
Pływaczewski Emil, prof. dr hab.
Radomyski Adam, dr hab.
Rajchel Jan, gen. bryg. pil. dr hab.
Sawicki Adam, dr hab.
Skóra Agnieszka, prof. UMK dr hab.
Smulski Jerzy, prof. dr hab.
Sobczak Witold, prof.
Szczot Monika, prof.
Szwarc Andrzej Jan, prof. zw. dr hab. dr h.c.
Walczak Krzysztof, prof. UWr dr hab.
Walczak Krzysztof, prof. UWr. dr hab.
Walkowski Maciej, prof. UAM dr hab.
Wiegandt Ewa, prof. dr hab.
Wiśniewski Janusz, prof. dr hab.
Wójcik Stanisław, prof. zw. dr hab.
Zabłocki Eugeniusz, prof. dr hab.
Zieliński Tadeusz, dr hab.
Żerko Stanisław, prof. zw.
Żołądź-Strzelczyk Dorota, prof. zw. dr hab.

WYDAWNICTWO NAUKOWE

SILVA RERUM

Księgarnia

Wydane publikacje zakupić można także poprzez naszą księgarnię internetową. Dla hurtowników przewidujemy rabaty -50%.

Publikacje

Wszystkie nasze publikacje wychodzą w wersji tradycyjnej, papierowej oraz elektronicznej jako e-book.

Współpraca

Wydajemy również książki z podwójnym logo – własnym oraz zleceniodawcy /placówki naukowej/.

Podmioty

Wydajemy recenzowane publikacje naukowe na indywidualne zlecenie autora, placówki naukowej, instytucji.

Katalogi

Informacje o naszych książkach publikowane są na stronie Naukowiec.org oraz w Regensburger Katalog.

Wskazania edytorskie

Wskazania edytorskie dla autorów znajdują się w zakładce “dla autorów”. Zakładka “dla recenzentów” zawiera wskazania recenzenckie.

Poniżej prezentujemy treść Kodeksu Etyki Wydawnictwa SILVA RERUM, którym kierujemy się podczas codziennej pracy.

Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE – vide: https://publicationethics.org/core-practices

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich publikacji, serii wydawniczych czy czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej w skrócie WN SR, a także „wydawnictwem” oraz „wydawcą”).

 1. Wydawnictwo sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami.
 2. Wydawnictwo w trosce o polepszenie jakości standardów etycznych WN SR systematycznie monitoruje międzynarodowe wydawnicze standardy etyczne. Punkt odniesienia stanowią standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).
 3. Wydawnictwo w przypadku postępowania w razie potencjalnych naruszeń bazuje na standardach opracowanych przez COPE. Zasady te są jawne i transparentne.
 4. Redakcja udostępnia na swojej stronie www wskazówki dla autorów i recenzentów. Wskazówki wyjaśniają poszczególne etapy toku wydawniczego i procesy redakcyjne oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów. Prawa i obowiązki autorów i wydawcy wyszczególnione są też w zawieranych umowach wydawniczych.
 5. Wydawnictwo zapewnia dobór kompetentnych recenzentów do przedłożonych wydawnictwu dzieł z uwzględnieniem ich dorobku badawczego oraz kwalifikacji w zakresie danego obszaru naukowego.
  Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu, jeżeli:
  a) istnieją dowody świadczące o fałszowaniu czy przeinaczaniu danych, w przypadku popełnienia błędów, bez względu na intencje autora, rzutujących jednakże na obniżenie wiarygodności badań;
  b) praca nosi znamiona plagiatu bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej.
 1. Stosowana polityka wydawnicza jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy.
 2. Decyzje o przyjęciu działa do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne WN SR. Zasady kwalifikowania tekstów do druku są transparentne. Ciałem wspierającym Kolegium Redakcyjne jest Rada Naukowa.
 3. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu działa do druku lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność naukową i badawczą, niezależnie od właściciela i wydawcy, bez ingerencji, w oparciu o analizę materiału badawczego-naukowego przedłożonego dzieła.
 4. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
 5. Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych dzieł.
 6. Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje wydawnicze, podejmowane przez Kolegium Redakcyjne, a naczelna zasadą jest wartość naukowa dzieła i jej aktualność badawcza.
 7. Wydawca, w ramach wspierania osiągnięć polskich uczonych, zwłaszcza młodych badaczy, a także promując polską sferę naukowo-badawczą wydaje publikacje szczególnie wartościowe i cechujące się walorem nowości, wnoszące nową jakość do osiągnięć polskiej myśli naukowej, ze środków własnych /w części lub w całości/.
 8. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, co określone zostało w odrębnych przepisach, publikowanych na stronie www wydawnictwa /zakładka RODO/.
 1. Na stronie www wydawnictwa są zamieszczone wytyczne dla autorów oraz zasady kwalifikacji dzieł do publikacji /menu górne – Autorzy – zakładka Dla Autorów/.
 2. Każde dzieło jest recenzowane przez niezależnego recenzenta, specjalistę w danej dziedzinie badawczej i naukowej.
 3. Oddane do druku dzieła powinny stanowić zapis wkładu własnego autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku naukowego badawczego innych specjalistów danej dziedziny.
 4. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami (zapisy te uwzględnione zostały w zawieranej umowie wydawniczej oraz w oświadczeniu autora upublicznionym na stronie www wydawnictwa /menu górne – Dla autorów, zakładka – Oświadczenie autora).
 5. W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego tekstu autorzy określają własny wkład autorski.
 6. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, co uwzględnione jest w umowie wydawniczej.
 7. „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie” (j.t.: Dz. U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 8. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w przedłożonym dziele są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.
 9. Prawa autorskie są zgodnie z ustawą – Prawo autorskie.
 10. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (umowa wydawnicza z autorem).
 1. Procedura recenzowania przeprowadzona zostaje zgodnie z zasadami recenzowania tekstów naukowych.
 2. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji specjalisty danej dziedziny wiedzy, niezależnego, stanowiącego autorytet w danej dziedzinie naukowo-badawczej, z dorobkiem naukowym.
 3. Jeżeli recenzja zewnętrzna jest negatywna, dzieło kieruje się do niezależnego recenzenta, eksperta w danej dziedzinie. Po uzyskaniu dwóch negatywnych recenzji, dzieło nie może zostać przyjęte do druku.
 4. Recenzentów zewnętrznych wyznacza się biorąc pod uwagę dorobek naukowo-badawczy w danej dziedzinie wiedzy. Wydawnictwo zwraca się o dokonanie recenzji do niezależnych autorytetów w danej dziedzinie wiedzy. Lista recenzentów dostępna jest na stronie wydawnictwa /menu górne – wydawnictwo – zakładka – recenzenci/.
 5. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego dzieła.
 6. Zasady recenzowania są zamieszczone na stronie www wydawnictwa /menu górne – Wydawnictwo – zakładka Procedura recenzowania wraz z arkuszem recenzyjnym (zasady recenzowania). Arkusz recenzji publikacji naukowej znajduje się w zakładce Recenzenci – do pobrania dla autorów.
 7. Wydawnictwo przekazuje dzieło recenzentowi (po usunięciu informacji o tożsamości autora).

W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno Autora, jak i Recenzentów (double-blind review process).

 1. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do uwzględnienia krytycznych uwag.
 2. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do wydawnictwa, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do druku przedłożonego tekstu.
 3. Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji, źródła i aktualność powoływanych przepisów prawnych oraz przytoczonych danych.
 4. Recenzenci zwracają uwagę na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność dzieła dla nauki i praktyki w danej dziedzinie wiedzy.
  Recenzenci procedurę recenzowania przeprowadzają z zachowaniem zasad sprawiedliwości, obiektywności, rzetelności, zgodne z posiadaną wiedzą.
 5. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

 

 1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego zachowują obiektywizm i bezstronność.
 2. Dbają o jakość merytoryczną i edytorską dzieł wydanych w wydawnictwie.
 3. Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy także poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów, wnoszących nową jakość do nauki polskiej oraz otwierający nowe horyzonty; szczególną troską wydawniczą obdarzane są dzieła o wysokich walorach etycznych, a także dzieła interdyscyplinarne, łączące myśl naukową z różnych zakresów obszarów badawczych.
 4. Członkowie Kolegium Redakcyjnego promują wolność wypowiedzi, wykluczają korzyści biznesowe mogące naruszać normy etyczne, dbają o wysokie standardy wydawnicze oraz merytoryczne.
 5. Członkowie Kolegium Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie dzieła. Akceptują wyłącznie teksty zawierające rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów, dbając o wysoką jakość wydawanych dzieł.
 6. Obowiązkiem wydawnictwa i każdego z jego członków jest ochrona danych osobowych, zgodnie z RODO /zakładka – RODO/.
 1. Wydawnictwo dba o przestrzeganie etyki wydawniczej, nieustannie monitorując przestrzeganie Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów i członków Kolegium Redakcyjnego oraz Radę Naukową.
 2. Zachowane są normy etyczne i intelektualne.
 3. Zachowana jest integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.
 4. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym dziele wydawnictwo publikuje wyjaśnienia, sprostowania, przeprosiny, w zależności od potrzeb oraz dokłada wszelkich starań, by wyeliminować dostrzeżone błędy i nieprawidłowości, np. poprzez wycofanie dzieła z druku wydanie II poprawione zgodnie ze standardami etycznymi i wymaganiami merytorycznymi.

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!