Dla autorów

Drogi Autorze, poniżej znajdziesz zestawienie zasad, którymi powinieneś się kierować podczas przygotowania materiałów do druku.

Nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/. Wykaz można pobrać tutajWykaz aktualny z dnia 22 lipca 2021 r.

Zlecenie wydania publikacji naukowej /także z logo placówki naukowej/ – po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Naukową Wydawnictwa trwa ok. 4 miesięcy /przy objętości ok. 6-8 arkuszy wydawniczych/; możliwość terminów ekspresowych negocjowanych indywidualnie, oferujemy korektę językową, redakcję naukową, recenzję, projekt graficzny okładki, skład, łamanie, druk, dystrybucję książki drukowanej oraz e-booka, a także informację promocyjną na naszych stronach www; nadajemy dwa odrębne numery ISBN dla książki drukowanej oraz elektronicznej.

Wydajemy publikacje recenzowane. Publikacje, które uzyskają pozytywne recenzje wewnętrzne /wydawnicze/ oraz pozytywne recenzje recenzentów zewnętrznych, wydajemy, dofinansowując na minimalnym poziomie ok. 10 proc. Autorzy zachowują prawo do nabycia z 50-procentowym rabatem swoich książek. Egzemplarzy autorskich jest w standardzie 10, maksymalnie 30 /na życzenie Autora/.

Materiały do druku należy przygotować z uwzględnieniem z następujących zasad:

 • Tekst w wersji cyfrowej, w objętości znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy X 60 znaków, czyli 1 800 znaków na stronie), bez wyróżnień i specjalnego formatowania należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres redakcji.
 • Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna mieć objętość jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków) – nie dotyczy Autorów monografii /tu – min. 6 arkuszy/.
 • Recenzje, polemiki i informacje bieżące – w objętości połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.
 • Autor nie ma możliwości redagowania materiału w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję swojego tekstu, gotową do druku.
 • Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące Autora:
  a. Pełne imię i nazwisko
  b. Stopień, tytuł naukowy
  c. Szkołę wyższą macierzystą/ inny zakład pracy
  d. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem
 • Autorzy wszystkich tekstów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze oraz o przekazaniu praw autorskich. W przeciwnym razie tekst nie zostanie opublikowany.

Opracowanie powinno zawierać:
– Wstęp, przedstawiający m.in. cel lub tezę opracowania oraz informacje o strukturze artykułu;
– Część zasadniczą z wydzielonymi podrozdziałami opatrzonymi śródtytułami;
– Przypisy na dole strony o numeracji ciągłej arabskiej (czcionka Times New Roman 10 pkt.);
– Wszystkie strony numerowane. Numeracja ciągła w obrębie całego opracowania, na dole po prawej stronie;
– Wszystkie tabele, wykresy i rysunki powinny być numerowane, zatytułowane a także posiadać określenie źródła oraz odwołanie w tekście, a ich spis powinien być uwzględniony po bibliografii; prosimy o redagowanie autodeskrypcji /krótkich opisów grafik, wykresów czy zdjęć w ramach ułatwień dla niepełnosprawnych/;
– Tabele, wykresy i rysunki powinny być przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej w programie MS Word lub Excel; jeżeli nie stanowią opracowania autorskiego – należy podać autora oraz źródło;
– Ewentualne podziękowania oraz informacje o grantach powinny być umieszczane na pierwszej stronie, w odrębnym, nienumerowanym przypisie;
– Podsumowanie;
– Streszczenie (Summary) w języku polskim i angielskim nie dłuższe do 600 znaków oraz słowa kluczowe (Key words), a także angielską wersję śródtytułów;
– Bibliografię Autora;
– Informację o uczelni macierzystej.

Informacje uzupełniające:
1. Tzw. zrzuty z ekranu (np. kopie dokumentów dostępnych na www lub grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) i braku możliwości odtworzenia w składzie, mogą nie zostać dopuszczone do druku.
2. Elementów graficznych nie należy umieszczać w odrębnych plikach.
3. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku, ponadto są one objęte prawami autorskimi).
4. Ryciny należy ograniczyć do rzeczywiście niezbędnych. Zalecany format przygotowania rycin: tif, cdr, rozdzielczość 300 dpi; nie będą przyjmowane ryciny w niższej rozdzielczości, jak też wstawiane do edytora MS Word. Redakcja przyjmuje materiały zeskanowane tylko pod warunkiem ich zadowalającej jakości i odpowiedniego formatu. Ryciny i fotografie powinny być opisane (autor, tytuł pracy, nr arabski ryciny, podpis). Na osobnej stronie należy zamieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami. Do rycin i fotografii należy dołączyć zgodę Autora dzieła na przekazanie praw autorskich na cele danej publikacji (wraz z kontaktem do Autora fotografii i grafiki).

Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:
– standardowy edytor tekstu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
– odstępy między wierszami – 1,5,
– marginesy 2,5,
– imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej),
– uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej),
– tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyrównanie do lewej),
– podtytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyrównanie do lewej),
– cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy, od nowego wiersza),
kursywa w tekście powinna być stosowana jedynie do zapisu tytułów książek, tytułów, artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw,
– streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków) wraz ze śródtytułami,
– należy wyróżnić słowa kluczowe (Key words): do 6 słów kluczowych,
– należy dołączyć biogram Autora w języku polskim (do 600 znaków)’
– należy dołączyć autodeskrypcję /krótkie opisy zamieszczonych w tekście elementów graficznych w ramach ułatwień dla niepełnosprawnych/.

Przypisy należy umieszczać na dole strony, stosując numerację arabską ciągłą, TNR 10.

Pełne dane bibliograficzne w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia) zamieścić należy na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (z datami).
Spis literatury powinien być przygotowany jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły. Należy go zamieścić na końcu opracowania, w ujęciu alfabetycznym pod słowem „Literatura”. Nie podawać nazwy własnej wydawnictwa, jedynie miejsce i rok wydania. Publikacje należy opisać w następujący sposób:
– książki: Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania,
– opracowania w publikacjach zwartych: Autor opracowania, Tytuł opracowania (w:) Redaktor (red.), Tytuł książki, miejsce i rok wydania,
– artykuły w czasopismach: Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer.

Przykładowe zapisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483. Uwaga! zapis skrótu „nr” – małą literą, nie wielką!
Kowalski A. S., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2001.
Nowak Z., Walka z ubóstwem, (w:) Oblicza bogactwa, J. Kaczmarczyk (red.), Warszawa 2007.
Szczepański M. S., Ani Elizjum ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, (w:) Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006.
Wycisk J., To tylko kobiecość. Rozumienie anoreksji w ujęciu feministycznym, (w:) Podmiotowe i społeczno – kulturowe uwarunkowania anoreksji, A. Suchańska (red.), Poznań 2000, http://www.konsola.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37 /data odczytu/.
Załuski D., Innowacyjne podejście w pedagogice„Rzeczpospolita”, 27. 11. 2009.

Każdy wykres, tabela, rysunek oraz inny materiał źródłowy graficzny powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub rysunkiem.

Do tekstu należy dołączyć oświadczenie Autora – wysłane drogą pocztową z własnoręcznym, czytelnym podpisem na adres Wydawnictwa. Z Autorami monografii zawierane są odrębne Umowy wydawnicze. Chcąc pobrać oświadczenie na dysk wystarczy kliknąć w poniższy przycisk:

Redakcja Wydawnictwa Naukowego „SILVA RERUM” dokonuje wstępnej oceny oraz weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem adekwatności tematyki artykułu z profilem Wydawnictwa oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa. Wstępne, wewnętrzne recenzje wydawnicze redaguje Kolegium Redakcyjne.

Teksty wstępnie zaakceptowane zostają przekazane do analizy i oceny Recenzentom współpracującym z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane Autorom.

W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno Autora, jak i Recenzentów (double-blind review process).

Recenzenci podczas analizy tekstu wypełniają pomocniczy formularz recenzyjny. Recenzja ma walor opiniodawczy, a ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku zostaje podjęta przez Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”.

Szczegółowe zasady recenzowania tekstów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadom etyki wydawniczej.

 

Prosimy Autorów o uwzględnienie zasad autodeskrypcji, czyli krótkich opisów wszystkich zamieszczonych w tekście elementów graficznych jako ułatwienia dla niepełnosprawnych; to umożliwia przetworzenie treści graficznych na zapis głosowy przy zastosowaniu specjalnych programów komputerowych, odczytujących teksty pisane. Dzięki autodeskrypcji całość publikacji staje się dostępna dla osób niedowidzących i niewidomych.

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!