Dla autorów

Drogi Autorze, poniżej znajdziesz zestawienie zasad, którymi powinieneś się kierować podczas przygotowania materiałów do druku.

Nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/. Wykaz można pobrać tutajWykaz aktualny z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zlecenie wydania publikacji naukowej /także z logo placówki naukowej/ – po pozytywnym zaakceptowaniu przez Radę Naukową Wydawnictwa trwa ok. 4 miesięcy /przy objętości ok. 6-8 arkuszy wydawniczych/; możliwość terminów ekspresowych negocjowanych indywidualnie, oferujemy korektę językową, redakcję naukową, recenzję, projekt graficzny okładki, skład, łamanie, druk, dystrybucję książki drukowanej oraz e-booka, a także informację promocyjną na naszych stronach www; nadajemy dwa odrębne numery ISBN dla książki drukowanej oraz elektronicznej.

Wydajemy publikacje recenzowane. Publikacje, które uzyskają pozytywne recenzje wewnętrzne /wydawnicze/ oraz pozytywne recenzje recenzentów zewnętrznych, wydajemy, dofinansowując na minimalnym poziomie ok. 10 proc. Autorzy zachowują prawo do nabycia z 50-procentowym rabatem swoich książek. Egzemplarzy autorskich jest w standardzie 10, maksymalnie 30 /na życzenie Autora/.

Materiały do druku należy przygotować z uwzględnieniem z następujących zasad:

 • Tekst w wersji cyfrowej, w objętości znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy X 60 znaków, czyli 1 800 znaków na stronie), bez wyróżnień i specjalnego formatowania należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres redakcji.
 • Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna mieć objętość jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków) – nie dotyczy Autorów monografii /tu – min. 6 arkuszy/.
 • Recenzje, polemiki i informacje bieżące – w objętości połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.
 • Autor nie ma możliwości redagowania materiału w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję swojego tekstu, gotową do druku.
 • Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące Autora:
  a. Pełne imię i nazwisko
  b. Stopień, tytuł naukowy
  c. Szkołę wyższą macierzystą/ inny zakład pracy
  d. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem
 • Autorzy wszystkich tekstów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze oraz o przekazaniu praw autorskich. W przeciwnym razie tekst nie zostanie opublikowany.

Opracowanie powinno zawierać:
– Wstęp, przedstawiający m.in. cel lub tezę opracowania oraz informacje o strukturze artykułu;
– Część zasadniczą z wydzielonymi podrozdziałami opatrzonymi śródtytułami;
– Przypisy na dole strony o numeracji ciągłej arabskiej (czcionka Times New Roman 10 pkt.);
– Wszystkie strony numerowane. Numeracja ciągła w obrębie całego opracowania, na dole po prawej stronie;
– Wszystkie tabele, wykresy i rysunki powinny być numerowane, zatytułowane a także posiadać określenie źródła oraz odwołanie w tekście, a ich spis powinien być uwzględniony po bibliografii;
– Tabele, wykresy i rysunki powinny być przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej w programie MS Word lub Excel; jeżeli nie stanowią opracowania autorskiego – należy podać autora oraz źródło;
– Ewentualne podziękowania oraz informacje o grantach powinny być umieszczane na pierwszej stronie, w odrębnym, nienumerowanym przypisie;
– Podsumowanie;
– Streszczenie (Summary) w języku polskim i angielskim nie dłuższe do 600 znaków oraz słowa kluczowe (Key words), a także angielską wersję śródtytułów;
– Bibliografię Autora;
– Informację o uczelni macierzystej.

Informacje uzupełniające:
1. Tzw. zrzuty z ekranu (np. kopie dokumentów dostępnych na www lub grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) i braku możliwości odtworzenia w składzie, mogą nie zostać dopuszczone do druku.
2. Elementów graficznych nie należy umieszczać w odrębnych plikach.
3. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku, ponadto są one objęte prawami autorskimi).
4. Ryciny należy ograniczyć do rzeczywiście niezbędnych. Zalecany format przygotowania rycin: tif, cdr, rozdzielczość 300 dpi; nie będą przyjmowane ryciny w niższej rozdzielczości, jak też wstawiane do edytora MS Word. Redakcja przyjmuje materiały zeskanowane tylko pod warunkiem ich zadowalającej jakości i odpowiedniego formatu. Ryciny i fotografie powinny być opisane (autor, tytuł pracy, nr arabski ryciny, podpis). Na osobnej stronie należy zamieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami. Do rycin i fotografii należy dołączyć zgodę Autora dzieła na przekazanie praw autorskich na cele danej publikacji (wraz z kontaktem do Autora fotografii i grafiki).

Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:
standardowy edytor tekstu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
odstępy między wierszami – 1,5,
marginesy 2,5,
imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej),
uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej),
tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyrównanie do lewej),
podtytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyrównanie do lewej),
cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy, od nowego wiersza),
kursywa w tekście powinna być stosowana jedynie do zapisu tytułów książek, tytułów,
artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw,
streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków) wraz ze śródtytułami,
należy wyróżnić słowa kluczowe (Key words): do 6 słów kluczowych,
należy dołączyć biogram Autora w języku polskim (do 600 znaków).

Przypisy należy umieszczać na dole strony, stosując numerację arabską ciągłą, TNR 10.

Pełne dane bibliograficzne w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia) zamieścić należy na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (z datami).
Spis literatury powinien być przygotowany jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły. Należy go zamieścić na końcu opracowania, w ujęciu alfabetycznym pod słowem „Literatura”. Nie podawać nazwy własnej wydawnictwa, jedynie miejsce i rok wydania. Publikacje należy opisać w następujący sposób:
– książki: Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania,
– opracowania w publikacjach zwartych: Autor opracowania, Tytuł opracowania (w:) Redaktor (red.), Tytuł książki, miejsce i rok wydania,
– artykuły w czasopismach: Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer.

Przykładowe zapisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483. Uwaga! zapis skrótu „nr” – małą literą, nie wielką!
Kowalski A. S., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2001.
Nowak Z., Walka z ubóstwem, (w:) Oblicza bogactwa, J. Kaczmarczyk (red.), Warszawa 2007.
Szczepański M. S., Ani Elizjum ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, (w:) Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006.
Wycisk J., To tylko kobiecość. Rozumienie anoreksji w ujęciu feministycznym, (w:) Podmiotowe i społeczno – kulturowe uwarunkowania anoreksji, A. Suchańska (red.), Poznań 2000, http://www.konsola.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37 /data odczytu/.
Załuski D., Innowacyjne podejście w pedagogice„Rzeczpospolita”, 27. 11. 2009.

Każdy wykres, tabela, rysunek oraz inny materiał źródłowy graficzny powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub rysunkiem.

Do tekstu należy dołączyć oświadczenie Autora – wysłane drogą pocztową z własnoręcznym, czytelnym podpisem na adres Wydawnictwa. Z Autorami monografii zawierane są odrębne Umowy wydawnicze. Chcąc pobrać oświadczenie na dysk wystarczy kliknąć w poniższy przycisk:

Redakcja Wydawnictwa Naukowego „SILVA RERUM” dokonuje wstępnej oceny oraz weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem adekwatności tematyki artykułu z profilem Wydawnictwa oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa. Wstępne, wewnętrzne recenzje wydawnicze redaguje Kolegium Redakcyjne.

Teksty wstępnie zaakceptowane zostają przekazane do analizy i oceny Recenzentom współpracującym z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane Autorom.

W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno Autora, jak i Recenzentów (double-blind review process).

Recenzenci podczas analizy tekstu wypełniają pomocniczy formularz recenzyjny. Recenzja ma walor opiniodawczy, a ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku zostaje podjęta przez Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”.

Szczegółowe zasady recenzowania tekstów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadom etyki wydawniczej.

 

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!