Autor

Gołda-Sobczak Maria

""

W 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność polityka wyznaniowa. Jednocześnie, jako absolwentka studiów prawniczych (studiowała prawo jako drugi kierunek studiów), pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Gadkowskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, przygotowała drugą pracę doktorską tym razem z zakresu prawa, którą pisała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka Chmaja (UMW i Wydz. Prawa SWPS). Praca została przyjęta przez promotora, ale odłożyła termin obrony z uwagi na narodziny dzieci. Autorskie dociekania naukowe koncentrują się wokół problematyki polityki kulturalnej i państwa, wolności zgromadzeń, wolności sumienia i wyznania, praw człowieka, polityki wyznaniowej. Podejmuje także tematy dotyczące ochrony dzieł sztuki w Europejskim porządku polityczno-prawnym, a także wolności słowa. W chwili obecnej realizuje podjęte przez siebie następujące tematy badawcze: mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa; wybrane problemy ochrony praw człowieka w Europie i na świecie; kulturowo-prawne aspekty integracji europejskiej; rola organizacji międzynarodowych w procesie demokratyzacji państw z obszaru byłego Związku Radzieckiego (temat realizowany we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza W. Adamowskiego). Publikacje: 1. Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2008, nr 1, Poznań, s. 61-110 2.Wolność sumienia i wyznania, jej gwarancje w systemie prawnym Rady Europy oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; w „Ius Novum,”, nr 3 2008, Warszawa 2008, s. 87-116 3.Wolność sumienia i wyznania w świetle najnowszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (współautor dr hab. Witold Sobczak), w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 1 – 2, s. 137 – 157 4. The individual towards the rules of law, „Про Українське Право”, Число VI – VII, Київ 2011 – 2012, s. 360-385 5. Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, „Annales UMCS. Sectio K. Politologia” 2012, vol. 19 (1), s. 27-65. 6. Historical Truth and the Possibilities of its Normative Consequences, w:“Norm and Truth”, Edited by M. Piechowiak, Poznań 2008, s. 182-192 7. Dziennikarstwo śledcze w polskim systemie prawny, w: „Ukrainsko – Polskij Naukowyj Dialog w Umani”, red. Igor Krywoszeja PBЦ Coфія, Umań 2009, s. 65 – 74 8. Problem wykluczenia etnicznego (współautor Witold Sobczak), w: „Prawa mniejszości narodowych”, red. T. Gardocka, Toruń 2010, s. 350-381 9.Problem wywozu dóbr kultury w świetle rozporządzeń Unii Europejskiej, (współautor W. Sobczak) w: „Prawna ochrona zabytków” red. T. Gardocka, Toruń 2010, s. 250-261 10. Dżihad i jego znaczenie w islamie, w: „Etyka w mediach” 2009, vol. 2, s. 124 – 132 11. Sytuacja prawna prokuratora w systemie politycznym państwa (współautor W.Sobczak), w: „Zawody prawnicze”, red., T. Gardocka, J. Sobczak Toruń 2010, s.206 – 222. 12. Prawo do wizerunku a wolność prasy (współautor W. Sobczak), w: Prawo, etyka czy rynek? „Zmiany w polskich mediach po 1989 roku”, red. K. Wolny – Zmorzyński, W.Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek – Kawa, Toruń 2010, s. 80 – 109. 13.Prawo do informacji a utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, w: Media – czwarta władza?, tom 2, red., Maria Gołda – Sobczak, Witold Machura, Poznań Opole 2011, s.77-96. 14. Przekaz audiowizualny z rozprawy sądowej, w: „Wymiar sprawiedliwości a media”, red., G. Tylec, Warszawa-Opole 2012, s.153-170. 15. Freedom of Thought, Conscience, Religion in Ukraine in the Case Law of the ECHR. Attempt at an Analysis on the Example of the Case Svytao – Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine (współautorzy W. Sobczak, K. Jędraszczyk), w: “Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno kulturalny wymiar współpracy”, red., K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznań 2012, s. 275 – 297. 16. Prawo do wizerunku w świetle poglądów judykatury (współautor W. Sobczak), „Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie”, red. W. Furman, K. Groń, J. Snopek, K. Wolny-Zmorzyński, Warszawa 2013, s. 219 – 244. 17. Prawo do ochrony środowiska jako prawo człowieka (współautor W. Sobczak ), „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka”, t. 1, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013, s. 528 – 556. 18. Sytuacja prawna mniejszości polskiej na Litwie, w: „Obszar byłego ZSRR. Klęska demokracji czy transformacja”, red. S. Gardocki, Toruń 2013, s. 111-146. 19. Protection of the elderly people-european standards and the reality of Poland, w: „Old age-a public health challenge. Selected issues”, red. M. Zysnarska, Poznań 2014, s. 13-36. 20.Prawa ludzi w podeszlym wieku w systemie prawa Rady Europy i Unii Europejskiej, Themis Polska Nova 2013/NR2(5), s.128-151 21. Szkice o kulturze i środkach społecznego przekazu, Maria Gołda-Sobczak, Opole 2014

Książki autora