e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

97.00 77.00 brutto

T.Zieliński: Powietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011). Operacja Odyssey Dawn i Unified Protector

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-64447-27-3 /druk/

978-83-64447-27-3 /e-book/

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): SKU: 70 Kategorie: , , , Tagi: ,

Meet The Author

Wojna domowa w Libii w 2011 roku, będąca kolejnym etapem Arabskiej Wiosny odmiennie niż w pozostałych krajach Afryki Północnej wymagała interwencji społeczności międzynarodowej. Rządzący od kilkudziesięciu lat Libią pułkownik Muammar Kaddafi wystąpił zbrojnie przeciwko własnemu społeczeństwu i istniała realna groźba dużej liczby ofiar. Aby temu zapobiec Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła dwie rezolucje: nr 1970 oraz 1973 mające na celu ochronę ludności cywilnej poprzez, miedzy innymi, utworzenie strefy zakazu lotów oraz egzekwowanie embarga na dostawy uzbrojenia. Zapisy przyjęte w rezolucji nr 1973 wyraźnie wskazywały na brak możliwości podjęcia działań lądowych na terytorium Libii i jakiejkolwiek formy jej okupacji. Dlatego jedynym narzędziem zdolnych do egzekwowania postanowień rezolucji był lotnictwo.

Niniejsza monografia prezentuje kilka istotnych aspektów związanych ze wsparciem sił rewolucyjnych w Libii przez koalicję interweniujących państw. Po pierwsze przedstawia polityczne dylematy społeczności międzynarodowej związane z procesem podejmowania decyzji o interwencji humanitarnej w Libii, a tym samym drogę Sojuszu Północnoatlantyckiego do przejęcia dowodzenia nad działaniami bojowymi w Libii. Po drugie, analizuje zdolności bojowe poszczególnych stron konfliktu wskazując na ich silne i słabe strony. Po trzecie, opisuje działania lotnictwa koalicji „chętnych państw” na Libią w ramach dwóch operacji – Odyssey Dawn oraz Unified Protector, w tym zaangażowanie i doświadczenia poszczególnych państw. I wreszcie przedstawia libijskie doświadczenia w perspektywie polityczno-militarnej. Czy NATO sprostało postawionym przed nim zadaniami w kontekście Libii? Czy założenia „odpowiedzialności za ochronę” na bazie których interweniowano w Libii sprawdziły się? Czy zdolności operacyjne NATO w obszarze lotnictwa okazały się wystarczające? W jaki sposób operacja w Libii może wpłynąć na przyszłość NATO? To podstawowe pytania, na które monografia stara się odpowiedzieć.

AIR POWER OVER LIBYA (2011).
OPERATIONS ODYSSEY DAWN AND UNIFIED PROTECTOR

CONTENT

INTRODUCTION
CHAPTER 1 THE ROAD TO INTERVENTION IN LIBYA UNDER NATO COMMAND
1. ORIGINS OF CIVIL WAR IN LIBYA
2. INTERNATIONAL COMMUNITY ATTITUDE TOWARDS CIVIL WAR IN LIBYA
3. GENERAL COURSE OF EVENTS IN CIVIL WAR IN LIBYA
3.1. Combat operations in Libya until NATO intervention – chronology
3.2. Course of events after NATO intervention
CHAPTER 2 COMBAT CAPABILITIES OF ACTORS INVOLVED
IN LIBYA CIVIL WAR
1. LIBYAN ARMED FORCES
1.1. Army
1.2. Air Forces
1.3. Navy
1.4. Paramilitary Forces and Internal Security Organizations
2. OPPOSITION FORCES
3. COALITION FORCES
CHAPTER 3 AIR POWER ACTIVITIES OVER LIBYA
1. ODYSSEY DAWN OPERATION
2. UNIFIED PROTECTOR OPERATION
3. C2 SYSTEM AND TARGETING DURING AIR POWER OPERATIONS OVER LIBYA
3.1. C2 system in Odyssey Dawn operation
3.2. C2 system in Unified Protector operation
3.3. Targeting during Libya operation
4. NATIONAL EXPERIENCES FROM AIR POWER ACTIONS OVER LIBYA
CHAPTER 4 LIBYAN LESSONS LEARNED
1. RESPONSIBILITY TO PROTECT IN LIBYA
2. POLITICAL DILEMMAS OF COALITIONS OPERATION IN LIBYA
3. OPERATIONAL EXPERIENCES FROM LIBYA OPERATION
4. A FEW REMARKS IN CONTEXT OF AIR POWER OPERATIONS OVER LIBYA
SUMMARY
BIBLIOGRAPHY
ANNEXES

Streszczenie (PL/EN)

Wojna domowa w Libii w 2011 roku, będąca kolejnym etapem Arabskiej Wiosny odmiennie niż w pozostałych krajach Afryki Północnej wymagała interwencji społeczności międzynarodowej. Rządzący od kilkudziesięciu lat Libią pułkownik Muammar Kaddafi wystąpił zbrojnie przeciwko własnemu społeczeństwu i istniała realna groźba dużej liczby ofiar. Aby temu zapobiec Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła dwie rezolucje: nr 1970 oraz 1973 mające na celu ochronę ludności cywilnej poprzez, miedzy innymi, utworzenie strefy zakazu lotów oraz egzekwowanie embarga na dostawy uzbrojenia. Zapisy przyjęte w rezolucji nr 1973 wyraźnie wskazywały na brak możliwości podjęcia działań lądowych na terytorium Libii i jakiejkolwiek formy jej okupacji. Dlatego jedynym narzędziem zdolnych do egzekwowania postanowień rezolucji był lotnictwo.

Niniejsza monografia prezentuje kilka istotnych aspektów związanych ze wsparciem sił rewolucyjnych w Libii przez koalicję interweniujących państw. Po pierwsze przedstawia polityczne dylematy społeczności międzynarodowej związane z procesem podejmowania decyzji o interwencji humanitarnej w Libii, a tym samym drogę Sojuszu Północnoatlantyckiego do przejęcia dowodzenia nad działaniami bojowymi w Libii. Po drugie, analizuje zdolności bojowe poszczególnych stron konfliktu wskazując na ich silne i słabe strony. Po trzecie, opisuje działania lotnictwa koalicji „chętnych państw” na Libią w ramach dwóch operacji – Odyssey Dawn oraz Unified Protector, w tym zaangażowanie i doświadczenia poszczególnych państw. I wreszcie przedstawia libijskie doświadczenia w perspektywie polityczno-militarnej. Czy NATO sprostało postawionym przed nim zadaniami w kontekście Libii? Czy założenia „odpowiedzialności za ochronę” na bazie których interweniowano w Libii sprawdziły się? Czy zdolności operacyjne NATO w obszarze lotnictwa okazały się wystarczające? W jaki sposób operacja w Libii może wpłynąć na przyszłość NATO? To podstawowe pytania, na które monografia stara się odpowiedzieć.

Summary

The civil war in Libya in 2011, being the next step during the Arab Spring differently than in other North African countries required the intervention of the international community. The ruling for decades Libya Colonel Muammar Gaddafi did not want to give up the power, and there was a real threat of large number of victims. To prevent this kind of situation the UN Security Council passed two resolutions: no. 1970 and no. 1973 aimed at protecting civilians through, among other things, the establishment of no-fly zone and enforcing an arms embargo. The provisions adopted in Resolution no. 1973 clearly indicated the lack of land-based action in Libya and any form of its occupation. Therefore, the only instrument capable of enforcing the resolution was air power.

The monograph presents some important aspects related to support the revolutionary forces in Libya by a coalition of intervening states. Firstly, it presents the political dilemmas of the international community associated with decision making process of humanitarian intervention in Libya, and the way of the North Atlantic Alliance to take over command and control of combat operations in Libya. Secondly, it analyzes the combat capabilities of individual parties involved in conflict to indicate their strengths and weaknesses. Thirdly, it describes air power operations conducted by the coalition of “willing states” over Libya in two operations – Odyssey Dawn and Unified Protector, including the commitment and lessons learned of individual countries. And finally, it shows Libyan lessons from political and military perspective. Has NATO lived up challenges facing their tasks in the context of Libya? Have the assumptions of “responsibility to protect” proved to be realistic? Are the NATO’s operational capabilities in the area of air power sufficient? How, the Unified Protector operation over Libya could affect the future of NATO? The monograph is trying to answer abovementioned questions and a few more.