e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

36.00 brutto

Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego – red. naukowy prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra

Koszt przesyłki kurierskiej: 10 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu powyżej 5 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN

978-83-64447-61-7 /druk/

978-83-64447-62-4 /e-book/

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): SKU: 58 Kategoria:

Meet The Author

Spis treści:

Panel ekspercki:

Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk, Dostęp do informacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Dr hab. Marcin Kamiński, Przedmiot i zakres kontroli sądowoadministracyjnej w sprawach o udostępnienie informacji publicznej (zasadnicze problemy)

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, Problem udostępnienia recenzji pracy dyplomowej oraz pracy dyplomowej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w formie elektronicznej

Dr Jacek Murzydło, Tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka ograniczenia prawa do informacji publicznej

Panel ogólny:

Lech Dubiński, Specyfika regulacji dotyczącej udostępniania informacji o środowisku

Magdalena Kowalewska, Finansowanie dostępu do informacji publicznej

SEBASTIAN GAJEWSKI, Dostęp do kserokopii z akt sprawy administracyjnej

MARIA JĘDRZEJCZAK, MACIEJ KIEŁBUS, Statuty jednostek samorządu terytorialnego a dostęp do akt postępowania administracyjnego

SYLWIA ŁAZUK, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Błażej Pietrzyk, Możliwość uznania dokumentu za informację publiczną w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej

Podsumowanie (PL/EN)

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do informacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka miała miejsce w maju 2014 r. na WPiA UMK w Toruniu, zorganizowanej przez prof. nadzw. Agnieszkę Skórę. Poszczególne artykuły podejmują ogólne problemy związane z dostępem do informacji publicznej w świetle przepisów k.p.a. (prof. Hanna Knysiak-Molczyk, Sylwia Łazuk) oraz problemy szczegółowe, jak ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy (dr Jacek Murzydło), dostęp do kserokopii z akt sprawy administracyjnej (Sebastian Gajewski), zagadnienie udostępnienia recenzji pracy dyplomowej studenta oraz pracy dyplomowej studenta w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (prof. nadzw. Agnieszka Skóra) czy możliwość uznania dokumentu za informację publiczną (Błażej Pietrzyk). Sporo uwagi poświęcono problematyce statutów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście dostępu do akt postępowania administracyjnego (Maria Jędrzejczak, Maciej Kiełbus), finansowanie dostępu do informacji publicznej (Magdalena Kowalewska) oraz specyfice regulacji dotyczącej udostępniania informacji o środowisku (Lech Dubiński). Podsumowanie powyższych rozważań stanowią uwagi na temat przedmiotu i zakresu kontroli sądowoadministracyjnej w sprawach o udostępnienie informacji publicznej (prof. nadzw. Marcin Kamiński). Autorzy opracowań są pracownikami naukowymi polskich szkół wyższych oraz praktykami w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego.

The study has been devoted to the issue of access to public information in the light of the provisions of the Code of Administrative Procedure. It included the most important papers presented at national scientific conference, which took place in May 2014 at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Torun, organized by prof. nadzw. Agnieszka Skóra. The individual articles discuss the general problems associated with access to public information under the provisions of the Code of Administrative (prof. Hanna Knysiak-Molczyk, Sylvia Łazuka) and specific problems, such as restricting access to public information due to trade secret (dr Jacek Murzydło), access to a photocopy of the files of an administrative case (Sebastian Gajewski), the issue of giving access to a review of the student’s thesis and the student’s thesis itself under the Law on access to public information (prof. Agnieszka Skóra), or the possibility of recognizing a document as public information (Blazej Pietrzyk). Much attention was paid to the issues of local government units statutes in the context of access to the files of administrative proceedings (Maria Jędrzejczak, Maciej Kiełbus), the financing of access to public information (Magdalena Kowalewska) and the specifics of the legislation on giving access to environmental information (Lech Dubiński). The summary of the foregoing, is included in the comments on the subject and scope of the administrative and courts control in cases concerning access to public information (prof. nadzw. Marcin Kamiński). The authors of the papers and studies are research workers of Polish universities and practitioners in the field of law and administrative proceedings.