Autor

Waszkiewicz Napoleon

""

Prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest specjalistą psychiatrii. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Wpływ zatrucia alkoholem etylowym na wybrane białka odporności swoistej i nieswoistej śliny” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zwierz). W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku naukowego, a także osiągnięcia naukowego, które stanowił cykl prac „Markery enzymatyczne śliny u osób uzależnionych od alkoholu”. Od 2008 r. pracuje w Klinice Psychiatrii UMB, gdzie obecnie pełni funkcje kierownika. Zainteresowania naukowe prof. Napoleona Waszkiewicza obejmują badanie wpływu substancji psychoaktywnych na organizm oraz poszukiwanie biomarkerów uzależnień, badanie biochemii w chorobach afektywnych, metabolicznych, a także badanie zaburzeń psychicznych w aspekcie zmian w neuroobrazowaniu, metabolicznych, genetycznych oraz hormonalnych. Zainteresowania inne obejmują: muzykę, malarstwo, film, sport-biernie. Dorobek naukowy Prof. Napoleona Waszkiewicza obejmuje 369 publikacji (w tym 94 prace z IF oraz 194 prace z punktacją MNiSW, ponad 50 rozdziałów/monografii/listów do redakcji) o łącznym IF: 184, H-index: 19, 3773 punkty MNiSW, liczba cytowań: 974. Prof. Napoleon Waszkiewicz jest członkiem kilku komitetów redakcyjnych w czasopismach polskich i międzynarodowych, recenzentem kilkudziesięciu czasopism polskich i międzynarodowych, był promotorem dwóch rozpraw doktorskich, dwóch w trakcie realizacji oraz recenzentem dwunastu rozpraw doktorskich polskich i międzynarodowych. Jest opiekunem 4 doktorantów. Jest także recenzentem grantów Narodowego Centrum Nauki oraz międzynarodowych. Pełni rolę prezesa Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Książki autora