Autor

Łukomski Grzegorz

""

Historyk, prof. zw. dr hab. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii politycznej i wojskowej oraz antropologii kultury kresów wschodnich i zachodnich Rzeczypospolitej (XIX i XX w.); tożsamości i kultury politycznej polskiej diaspory cywilnej i wojskowej po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii; niemcoznawstwa w zakresie polsko – niemieckich odniesień politycznych, militarnych i kulturowych; biografistyki i dziejów ziem Rzeczypospolitej (XIX i XX w.). Autor i współautor 28 książek, licznych artykułów, recenzji, omówień, biogramów, a także not biograficznych w słownikach i encyklopediach, Ponadto m. in. jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma wojskowo-historycznego (sekretarz redakcji) „. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” (Warszawa – Londyn), wydawanego od 1993 r. we współpracy z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dotąd ukazało się dwadzieścia jeden tomów pisma); oraz serii wydawniczej „Biblioteka Marsa” (Wydawnictwo „Adiutor” – Warszawa); wieloletnim współpracownikiem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego; Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego w Londynie. Współautor słownika biograficznego „Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945”. Ponadto popularyzuje wiedzę historyczną na łamach prasy krajowej i zagranicznej, a także w programach radiowych i telewizyjnych. Książki (wybrane pozycje) 1. Walka Rzeczypospolitej o kresy północno – wschodnie. Polityka i działania militarne 1918 – 1920, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994. 2. Problem „korytarza” w stosunkach polsko– niemieckich i na arenie międzynarodowej 1919 – 1939. Studium polityczne, Oficyna Wydawnicza. „Adiutor”, Warszawa 2000. 3. Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1302-2002. Pod redakcją Grzegorza Łukomskiego, Wydawnictwo Bene-Nati, Poznań 2002. 4. Jarogniew Drwęski (1875 – 1921). Biografia Wielkopolanina wybitnego na tle epoki, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa – Poznań 2003. 5. Bernard Chrzanowski (1861 – 1944). Biografia Polaka zachodniokresowego, Wydawnictwo Opalgraf, Poznań, 2005. 6. Generał brygady Antoni Szymański (1894 – 1973). Wielkopolanin – żołnierz i dyplomata, Oficyna Wydawnicza „Ajaks” & Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Pruszków – Warszawa – Londyn 2006. 7. Kresy zachodnie i wschodnie w pracach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939 – 1945. Wybór źródeł. Opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Łukomski, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa 2006. 8. Generał brygady Władysław Bobiński (1901 – 1975). Kawalerzysta i dowódca wojsk pancernych, Wydawnictwo Opalgraf, Poznań – Londyn 2008. 9. Józef Mackiewicz (1902 – 1985). Intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa – Poznań -Londyn 2011, ss. 292. 10. Aleksander Bregman (1906 – 1967). Życie niedokończone, Wyd. „Adiutor”, Poznań- Warszawa – Londyn 2012, ss. 257.

Książki autora