Aktualności

b całosć

Recenzja
dr hab. Marek Sokołowski

ISSN 2450-8810
ISBN
978-83-66353-39-8 /druk/
978-83-66353-40-4 /e-book/

 

SPIS TREŚCI
Wstęp ……………………………….…………..…….7
Dariusz Budkiewicz, Anna Linartowska
Konflikt jako realny problem dotykający pracowników wielu instytucji – analiza zagadnienia na przykładzie placówek oświatowych
Conflict as a real issue concerning employees of several organizations – an analysis based on the example of educational institutions …..…………..9
Izabela Gabrylewicz, Patryk Krupa
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem – analiza norm w aspekcie bezpieczeństwa pracy
Integrated business management system – an analysis of the standards in the aspect of work safety ….……………29
Aleksander Gadkowski
Normatywna regulacja problematyki bezpieczeństwa socjalnego w systemie Europejskiej Karty Społecznej
The normative regulation of social security issues in the European Social Charter system ………41
Andrzej Gadkowski
Podstawy traktatowe wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
Treaty basis for the European Union’s common security and defence policy ………………55
Józef Gruszka, Anatol Kałasznikow
Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zintegrowanym systemie zarządzania
Designing business strategies with regard to work quality and occupational health and safety in an integrated management system ……..69
Magdalena Górska
Makroekonomiczna ocena strefy euro na tle Unii Europejskiej
Macroeconomic evaluation of the euro zone relating to the European Union ……………81
Anna Kołodziej
Uwagi wokół edukacji dla bezpieczeństwa ludzi starszych
Obserations regarding safety education of elderly people ……..…………93
Anna Komarnicka, Patryk Krupa, Tomasz Nalewa
Reorganizacja linii produkcyjnej za pomocą VSM z wykorzystaniem bhp i ergonomii
Reorganization of the production line with VSM using occupational safety, health and ergonomics ……………….109
Grzegorz Paluszak, Joanna Wiśniewska-Paluszak
Nierówności dochodowe jako zagrożenie bezpieczeństwa państw
członkowskich Unii Europejskiej w XXI w.
Income inequalities as a public menace for the security of the member
states of the European Union in the XXIth century …………………………..121
Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Żaneta Nejman
Zaangażowanie pracowników jako predyktor bezpiecznych zachowań
w organizacji
Employee participation as a predicate of safe behaviours in an
organisation ……………………………………137
Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Aleksandra Dewicka
Wybrane metody kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku
pracy
Selected methods of developing safe behaviours in a work environment
…………………147
Justyna Szczęsna
Przestrzeń empatii jako przestrzeń bezpieczeństwa
The area of empathy as an area of safety ………………….159
Agnieszka Wenerska
Migracje pielęgniarek i położnych – problemy i wyzwania
Nurses’ and midwives’ migrations – problems and challenges …..…………173
Filip Zielazny, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Belica
Bezpieczeństwo placów zabaw – normy i rzeczywistość
Safety of playgrounds – standards and reality …………………………187

 

Do bezpieczeństwa, podobnie jak do wielu innych kategorii teoretycznych w naukach społecznych, nie ma jednego, spójnego podejścia badawczego. Ujmowane w różnych kontekstach, aspektach, wymiarach i perspektywach bezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych zagadnień poddawanych naukowej analizie.
Wynika to niewątpliwie z faktu, że problemy bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny. Nie ma bowiem płaszczyzny życia codziennego, której by nie dotyczyły. Sytuacja ta sprzyja systematycznym badaniom teoretycznym i empirycznym, śledzeniu zmian w otaczającej rzeczywistości, aktywnemu udziałowi w konferencjach naukowych i seminariach branżowych, co interdyscyplinarnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa motywuje do ciągłego rozwoju i nieustannych poszukiwań własnego warsztatu badawczego.
Przykładem takiego interdyscyplinarnego podejścia do badań nad bezpieczeństwem jest niniejsza monografia, w skład której weszło 14 niezwykle ciekawych opracowań naukowych. Ich Autorzy, zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi adepci nauki, reprezentują różne dyscypliny naukowe. Odzwierciedleniem tego jest różnorodność poruszanych problemów bezpieczeństwa, jak i odmienność naszkicowanych kontekstów.

/ze Wstępu/