Autor

Ćwiklak Kornelia

""

Kornelia Ćwiklak – literaturoznawczyni, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajmuje się komparatystyką, polsko-niemieckimi relacjami w literaturze współczesnej i problematyką pogranicza, a także badaniami postkolonialnymi i postzależnościowymi. W latach 2013-2016 członkini zespołu badawczego pracującego w ramach grantu „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2014-2017 uczestniczyła w cyklu konferencji organizowanych w ramach międzyuczelnianego grantu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”. W 2010 prowadziła na Université libre de Bruxelles (ULB) zajęcia z problematyki polsko-niemieckich relacji literackich dla studentów slawistyki i germanistyki. W 2015 prowadziła badania i kwerendę w Martin-Opitz-Bibliothek w Herne (RFN). Autorka książki Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Kraków: Universitas 2013). Redaktorka m.in. dwutomowej monografii pt. Baśń we współczesnej kulturze (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014-2015). Opublikowała szereg artykułów naukowych w czasopismach literackich (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Porównaniach”, „Roczniku Komparatystycznym”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”) oraz licznych tomach zbiorowych.

Książki autora