e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

“Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy” – nr 1/2015 /e-book/

Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN: 978-83-64447-64-8

Meet The Author

Recenzja
prof. dr hab. Henryk Lisiak

Spis treści oraz wstęp publikujemy w odrębnych zakładkach.

Książka dostępna jest również w wersji drukowanej /Zakładka – e-księgarnia/

 

 

Słowo wstępne

Bezpieczeństwa to stan braku zagrożenia w życiu społecznym i państwowym.
Zauważyć jednak można, że w obecnych czasach stan taki nie istnieje.
Widoczne są natomiast szerokie dążenia do ochrony dóbr i wartości
całego świata. Taka ochrona to nic innego jak właśnie zapewnienie bezpieczeństwa.
W takim rozumieniu, bezpieczeństwo to przeciwdziałanie zagrożeniom,
które mogłyby dotknąć świat i społeczeństwo.
Czasopismo naukowe „Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse – Zagrożenia
– Perspektywy” skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką
bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu i recenzowane
przez specjalistów w zakresie bezpieczeństwa. W szczególności zatem kierowane
jest do pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni i instytutów
badawczych, koncentrujących swą działalność badawczą i naukową w dziedzinie
zarówno bezpieczeństwa powszechnego, jak i bezpieczeństwa poszczególnych
obszarów życia społecznego. W pierwszym wydaniu czasopisma,
które macie Państwo przed sobą, znajdziecie problematykę bezpieczeństwa,
odnoszącą się do różnych sfer życia. Nie zabrakło więc w tym numerze
artykułów dotyczących funkcjonowania oraz potencjalnych zagrożeń w takich
obszarach jak: medycyna, ekologia, media i dziennikarstwo, religia, polityka
państwa, życie społeczne itp. W artykule Michaela Knoglera przeczytać
można o ubóstwie i niedostatku w państwach członkowskich środkowej i południowo-
wschodniej Europy. Robert Grochowski, niżej podpisany, w swoim
tekście porusza problem mowy ekstremalnej, występującej w komunikatach
reklamowych, która zagrażać może poszczególnym jednostkom. W publikacji
Ireneusza T. Dziubka i Pameli Zimoch poruszony został natomiast temat katastrofy
szybu naftowego w Karlinie w odniesieniu do zakłócenia funkcjonowania
ekosystemu oraz stanu zdrowia obywateli. Z kolejnego artykułu autorstwa
Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak poznać można tajniki funkcjonowania
młodych dziennikarzy w mediach lokalnych. Kolejny autor – Juliusz
Grzybowski w swoim tekście omawia różnice pomiędzy bezpieczeństwem
a zabezpieczeniem. Anna Dolska natomiast podejmuje próbę przedstawienia
czytelnikowi, czym jest „Turbulent” jako element video-trylogii autorstwa
Shirin Neshat we współczesnym islamie. Kolejny referat Elżbiety Jęczmionki-
Kopińskiej uświadamia, na czym polega błąd w sztuce przeszczepu organów
i jakie stanowi to zagrożenie dla pacjenta. Następny artykuł autorstwa Pauliny
Wiśniewskiej porusza problematykę jakości życia obywatelskiego i poziomu
bezpieczeństwa obywateli w Polsce, analizując to zagadnienie na podstawie
materiałów źródłowych online. W czasopiśmie nie zabrakło również
problematyki odnoszącej się do sytuacji kobiet na przestrzeni dziejów. O tych
zagadnieniach przeczytać można w tekście Małgorzaty Modrak, w którym badaczka
analizuje powyższą problematykę od czasów antycznych po współczesność.
Czasopismo zamyka artykuł Jacka Schmidta, w którym autor podjął
próbę zaprezentowania istoty choroby autystycznej; ten materiał powinien
być czytany ze świadomością, iż jego twórcą jest ojciec autystycznego syna.
Misją czasopisma jest wpłynięcie na poprawę bezpieczeństwa świata
i jego obywateli, nie tylko w opisywanych zakresach tematycznych. Priorytetem
dla wydawcy stało się więc wspieranie wymiany wiedzy, promowanie
wyników badań oraz edukacja na rzecz bezpieczeństwa.
Świadomość zagrożeń i ich przyczyn to pierwszy krok do uchronienia
się przed nimi. Na świecie z roku na rok coraz poważniejszym problemem
staje się brak bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach życia społecznego.
Czasopismo bez wątpienia stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich
zainteresowanych problematyką wszelkiego rodzaju zagrożeń, a w szczególności
dla specjalistów w zakresie bezpieczeństwa oraz naukowców.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia
naszych zeszytów naukowych – szczególnie współpracującym z redakcją specjalistom.
Dziękujemy zwłaszcza Autorom, bez których publikacja ta nie mogłaby
powstać, a którzy właśnie w tym czasopiśmie zdecydowali się opublikować
wyniki swoich badań, dociekań i obserwacji. Jednocześnie naukowców
zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką bezpieczeństwa zapraszamy
do współpracy przy kolejnych numerach naszych zeszytów naukowych.
Redaktor naukowy
dr Robert Grochowski

Spis treści

Słowo wstępne ………………………………………………………………………………….. 7
Michael Knogler
Armut und soziale Ausgrenzung in den neuen EU-Mitgliedsstaaten Mittel-,
Ost- und Südosteuropas ……………………………………………………………………… 9
Robert Grochowski
Gefahren, die aus der Verwendung der Hassrede hervorgehen, die in den
Werbemitteilungen enthalten ist ……………………………………………………….. 23
Ireneusz T. Dziubek
Pamela Zimoch
Prolegomena do nadzwyczajnych zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego
na przykładzie płonącego szybu w Karlinie ………………………………………….. 31
Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
Zagrożenie dla demokracji? Kilka uwag opiekuna praktyk studenckich o
dziennikarzach prasy lokalnej na terenie Południowej Wielkopolski ………. 45
Juliusz Grzybowski
O różnicy pomiędzy bezpieczeństwem i zabezpieczeniem ……………………. 55
Anna Dolska
Shirin Neshat ,,Turbulent” – feminizm we współczesnym islamie ………….. 73
Elżbieta Jęczmionka-Kopińska
Błąd w sztuce przy wykonywaniu zabiegów przeszczepu organów …………. 77
Paulina Wiśniewska
Polityka, władza, społeczeństwo. O jakości życia obywatelskiego i poziomie
bezpieczeństwa społecznego w Polsce – analiza materiałów źródłowych
online ……………………………………………………………………………………………… 92
Małgorzata Modrak
Przemiany sytuacji kobiet na przestrzeni dziejów od czasów antycznych po
współczesność ……………………………………………………………………………….. 113
Jacek Schmidt
Autyzm. Zderzenie z rzeczywistością…………………………………………………. 138
Autorzy …………………………………………………………………………………………. 143